Sist endret: 08.12.2020

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Stavanger har rundt 12000 studenter og 1600 ansatte. UiS begynte å jobbe med open access i 2008, med opprettelsen av et institusjonelt arkiv for publikasjoner (Brage), men først i 2012 ble det opprettet en policy for open access. Siden har policyen blitt oppdatert flere ganger, og i 2020 ble det vedtatt en open science-policy samt retningslinjer for håndtering av forskningsdata. Open access og datahåndtering er også viktige momenter i universitetsbibliotekets strategiplan.
Bilde
Universitetsbiblioteket i Stavanger (UiS)

Publisering med åpen tilgang (open access)

Arbeidet med åpen tilgang til litteraturen ble først nedfelt i en policy i 2012, og policyen har blitt oppdatert flere ganger.

I den nylig oppdaterte policyen er det lagt vekk på Plan S og hvordan kravene kan oppfylles. Arbeidet ledes av universitetsbiblioteket, men tanken er at det skal nedsettes en ny tverrfaglig gruppe som kan fortsette å videreutvikle arbeidet/tilbudet. Både gull og grønn åpen tilgang er viktig for å nå målet om full og umiddelbar tilgang til all forskningslitteratur. For grønn open access bruker UiS Units Brage-løsning.

Universitetsbiblioteket administrerer også Open Journal Systems (OJS) og Open Monograph Press (OMP), plattformer som gjør det enkelt å etablere nye, åpne utgivelser samt å konvertere etablerte tidsskrifter og skriftserier til åpne utgivelser.

Forskningsdata

Våren 2020 ble det vedtatt en mer helhetlig open science-policy (policy for åpen forskning). Med dette ble det introdusert retningslinjer for håndtering av forskningsdata. Retningslinjene ble utarbeidet av en tverrfaglig gruppe med representanter fra biblioteket, forsknings- og innovasjonsavdelingen, fakultetene og IT-avdelingen. Det overordnede prinsippet i dem er i samsvar med Forskningsrådet og EU, og fastslår at forskningsdata skal være åpne som standard, eller «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig».


For å kunne tilby en egnet arkivløsning for åpne data, har UiS inngått en avtale med UiT Norges arktiske universitet, om DataverseNo. DataverseNo er et tverrfaglig arkiv som kan benyttes til åpne data fra alle disipliner, men det er også mulig å benytte en fagspesifikk arkivløsning. Biblioteket vil uansett hjelpe til med kuratering av dataene slik at de blir mest mulig FAIR).
Biblioteket tilbyr også hjelp med datahåndteringsplaner.

På et styremøte i oktober 2020 (med virkning fra 1. januar 2021) ble det også vedtatt nye retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisningsstillinger. Av disse fremgår det blant annet at UiS-ansatte skal arbeide for å fremme åpen publisering (Open Access) og åpen vitenskap (Open Science), og hensikten er å følge opp intensjonene i DORA-deklarasjonen. 

Informasjon, veiledning og opplæring

Ettersom den nye policyen ble innført midt under pandemien var det utfordrende å få ut informasjonen. Biblioteket har oppdaterte nettsider med informasjon om publisering med åpen tilgang (Open Access) og forskningsdata ved UiS og generelt.
Biblioteket har også utarbeidet informasjon til ansatte gjennom intranett og nettsidene til UiS, og deltar gjerne på instituttmøter, seminar for stipendiater og i andre aktuelle forum for å informere forskerne. 

Andre arrangement eller workshops kan også være aktuelle. Under Open Access Week 2020, avholdt UiS, i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), en rekke Zoom-foredrag med blant annet informasjon fra forskningsrådet. Det kan bli aktuelt å samarbeide med flere institusjoner under Open Access Week neste år for å få til et enda bedre program.