Sist endret: 29.10.2020

Om Open Science Toolbox

Målet med Open Science Toolbox er å hjelpe fag- og forskningsbibliotek med å identifisere og utvikle tjenester for å oppfylle stadig tydeligere krav og forventninger om åpen tilgjengeliggjøring av forskningsresultater.
Bilde
Open skilt

Bakgrunn

Prosjektet Open Science Toolbox ble finansiert av Nasjonalbiblioteket og var et samarbeid mellom bibliotekene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskolen i Innlandet (INN). Prosjektperioden var fra sommeren 2018 ut 2020, og verktøyet ble overlevert til UNIT i november 2020.

For mer informasjon om prosjektgruppen og prosessen underveis i prosjektet, se prosjektets hjemmeside.  

Målgruppe og innhold

Hovedmålgruppen for Open Science Toolbox er biblioteksansatte som skal utvikle tjenester for åpen vitenskap. Fag- og forskningsbibliotek har gjerne en ledende rolle i overgangen til åpen vitenskap ved de enkelte institusjonene og arbeidet har ofte startet med åpen tilgang til publikasjoner. I senere tid har det kommet stadig økende forventinger knyttet til åpne forskningsdata, og Open Science Toolbox har derfor et særlig fokus på åpne data og datahåndtering.

Verktøykassen er ment som en oversikt og veiviser til ressurser som bidragsyterne selv har funnet nyttige og relevante i eget arbeid med åpen vitenskap. Innholdet er delt inn i to hoveddeler: Informasjonsartikler og tjenesteartikler. Informasjonsartiklene gir en overordnet oversikt over tema som erfaringsmessig har vist seg å være viktige innenfor arbeidet åpen vitenskap. Tjenesteartiklene går mer konkret inn på de enkelte tjenestene som biblioteket kan tilby og gir råd om oppbygning og organisering. 

I tillegg består verktøykassen av eksempler hentet fra institusjoner som har kommet et godt stykke på vei med utvikling av tjenestetilbudet. Da det er store variasjoner med tanke på både fagmessig bredde og tilgjengelige ressurser, utgjør ikke disse noen fasit, men er ment å fungere som inspirasjon og eksempler på hvordan tjenester for åpen vitenskap kan organiseres i praksis.

Mange av prinsippene og praksis knyttet til åpen publisering og forskningsdata kan også lett overføres til arbeid med for eksempel åpen kildekode og åpne læringsressurser. Andre aspekter vil ligge utenfor kjernetilbudet til de fleste fagbibliotek i Norge, og blir derfor vektlagt i mindre grad her, slik som folkeforskning (citizen science) og åpen fagfellevurdering.

Bruk av Open Science Toolbox

Open Science Toolbox er ikke ment som en utfyllende informasjonsressurs eller veiledning, men gir en oversikt over viktige tema og ressurser innen åpen vitenskap. Informasjonsartiklene gir et overblikk over tema som det er viktig å kjenne til og viser videre til mer utfyllende ressurser på området.

På tjenestesiden inneholder denne verktøykassen kortfattete artikler som gir råd om hvordan en kan gå fram for å komme i gang med utviklingen av selve tjenestene. Da forskningsdata utgjør et stort, og for mange også relativt nytt område, er disse artiklene mer detaljerte med tanke på selve oppbygning og organisering av tjenestene. Disse artiklene inneholder også en skjematisk oversikt over mulige tjenestetilbud med utgangspunkt i tre ressursnivåer:

Nivå 1: Digital tjeneste med grunnleggende informasjon og verktøy.

Nivå 2:  Kontaktpersoner som besvarer henvendelser og har ansvar for generell kursing og veiledning.

Nivå 3: Spesialiserte og fagtilpassete tjenester.

Med tanke på egen tjenesteutvikling anbefales det å starte med artikkelen «Komme i gang med tjenesteutvikling».

Om nettstedet - bruksvilkår

Innholdet i Open Science Toolbox er  ikke opphavsrettslig beskyttet og kan brukes, gjenbrukes og endres. For mer informasjon, se CC0 - fristatuserklæring.

Alle bilder og illustrasjoner er CC0 dersom ikke annet er oppgitt, men henvis gjerne til Open Science Toolbox-prosjektet og denne nettsiden ved gjenbruk.